KEGA projekty

Interkulturalita predstavuje v súčasnosti nielen hlavný topos humanitných a spoločenských vied, ale stala sa aj jednou z „komunikačných kompetencií“ v rozvíjajúcej sa vedomostnej spoločnosti. Pre interkulturalitu je potrebný prechod od predsudku k predporozumeniu. Predsudok je uzatvorenie, zabránenie a redukcia druhého na toho, ktorého poznám a prijímam. Predporozumenie
je vzťah, vyjdenie zo seba bez straty vlastnej identity. Je to dispozícia k prechodu od uzatvorenej a pričleňujúcej subjektivity k prijímajúcej subjektivite. Vychovávať k interkulturalite je teda výchovou k reciprocite. Projekt si kladie za cieľ vychovávať k interkulturalite tak, že pripraví e-vzdelávanie, ktoré novou formou naučí študentov interkulturálnemu prístupu k biblickému textu a jeho problémovo orientovanej sociálnej aplikácii.

Prezentácie projektu KEGA čislo KEGA 046KU - 4/2012

Moderné vysokoškolské učebnice cirkevných dejín
s použitím informačných technológií

Prezentácia výsledkov KEGA