TSSP/TSP7/15  Vybrané kapitola z teórie a sociálnej práce -  doc. Bursová