Študent získava základné poznatky o stavbe a funkcii eukaryotickej bunky ako základnej stavebnej a funkčnej jednotky ľudského tela. Je oboznámený sa so základnou stavbou a funkciou jednotlivých tkanív ľudského organizmu, získava poznatky súvisiace so stavbou a funkciou orgánov a orgánových systémov ľudského tela ako celku. V závere je študent oboznámený s preventívnymi opatreniami, ktoré môžu byť nápomocné v predchádzaní chorôb epidemického, ale i pandemického charakteru. Študent ovláda základné pojmy a informácie o WHO – Svetovej zdravotníckej organizácii – o jej poslaní, o Medzinárodnej klasifikácii chorôb