Absolvovaním predmetu študenti získajú základné vedomosti a zručnosti pri zvládaní životných kríz a to v rámci krízovej intervencie. Študenti dokážu rozlišovať emócie a ich vplyv na reakcie jedinca, zvládať únikové reakcie, rozlišovať jednotlivé formy krízovej ntervencie a aplikovať poznatky krízovej intervencie do reálnej praxe.