Študent získa poznatky zo základov metodológie vedy. Dokáže popísať históriu a vývoj kvalitatívneho výskumu. Vie charakterizovať základné prístupy kvalitatívneho výskumu. Rozumie návrhu plánu výskumu a kvalitatívnym metódam zberu údajov. Je schopný identifikovať problém, vie charakterizovať najpoužívanejšie výskumné metódy a aplikovať ich v praxi. Vie špecifikovať informačné zdroje v súvislosti s kvalitatívnym výskumom. Prostredníctvom praktických aktivít a úloh disponuje primeranými praktickými zručnosťami dôležitými pri organizácii a plánovaní výskumu.