Študent získa základné teoretické i praktické znalosti z oblasti štatistických metód a postupov. Chápe kľúčové štatistické pojmy, východiská a predpoklady, na ktorých je štatistika postavená. Vie definovať výskumné štúdie, ich druhy a jednotlivé fázy výskumu. Zvláda metódy deskriptívnej štatistiky nielen vo forme vzorcov, ale vie integrovať teoretické vedomosti do riešenia praktických príkladov, analýzy konkrétnych údajov a následnej interpretácie získaných výsledkov. Vie využiť dostupný štatistický softvér