Študent získava základné teoretické a praktické poznatky o romológii. Vie pomenovať základné pojmy súvisiace s predmetom, a to: objekt a predmet vedeckého bádania, taktiež bude mať vedomosť o etnogenéze a histórii Rómov. Študent vie vysvetliť, opísať a porovnať rôzne vývojové trendy v rómskej spoločnosti, pričom sa zameria na sociokultúrne regulatívy, vnútroetnické členenie a etnickú identitu. Študent získava prehľad o štátnej politike vo vzťahu k rómskej národnostnej menšine, o významných rómskych osobnostiach spoločenského, politického a kultúrneho života. Študent sa vie orientovať v metódach sociálnej práce pri práci s vybranou cieľovou skupinou. Študent získava vedomosti o takých sociálnych javoch, ktoré často sprevádzajú túto vybranú sociálnu skupinu, ako je chudoba, nezamestnanosť, nedostatočná integrácia do spoločnosti, sociálna exklúzia, a taktiež vie vysvetliť a opísať postupy sociálneho pracovníka pri práci s cieľovou skupinou. Na základe získaných vedomostí študent vie diskutovať o problémoch Rómov a rómskej minority, vie demonštrovať jednotlivé existujúce formy pomoci a získané vedomosti a vie ich použiť pri navrhovaní možných riešení