Študent je oboznámený s teoretickými i praktickými vedomosťami o vzniku, vývine sociálno patologických javov v spoločnosti v súčasnosti aj v historickom kontexte. Je oboznámený so základnými pojmami a teóriami sociálnych deviácií (biologickými, psychologickými a sociologickými), vie sa orientovať v príčinách, prejavoch, dôsledkoch a vývojových trendoch sociálno-deviantného správania určitých sociálnych skupín a jednotlivcov. Študent pozná možné formy pomoci a prevencie v oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky pri riešení problematiky jednotlivcov a sociálnych skupín vykazujúcich rysy sociálno-deviantného správania. Študent má prehľad o všetkých druhoch sociálno-patologických javov, vyskytujúcich sa v spoločnosti. Taktiež je oboznamený so sociálnoprávnou ochranou detí a sociálnou kuratelou v rámci štátnych a neštátnych inštitúcií, pričom študent pozná problematiku ochrany jednotlivca uprostred spoločnosti. Získava poznatky o historickom vývoji problematiky a jej súčasnom stave u nás i vo svete. Študent vie, aké sú úlohy sociálnoprávnej ochrany ako aj sociálnej kurately v súčasnosti vo vzťahu ku všetkým členom spoločnosti, medzinárodný aspekt sociálnoprávnej ochrany. Študent ovláda preventívnu činnosť ako súčasť ochrany spoločnosti pred nežiaducimi sociálnopatologickými javmi. Študenti sú oboznámení so sociálnoprávnou ochranou, so sociálnou kuratelou a so základmi prevencie, a jej dnešného chápania doma i v zahraničí