Študent si osvojuje a oboznamuje sa s terénnou sociálnou prácou ako metódou SP, so zásadami pohybu sociálneho pracovníka v teréne. Vie sa orientovať na problematiku terénu – určitá oblasť na problém alebo na typ klientely, vie určiť typológiu klientov, pozná metódu vyhľadávania v terénnej sociálnej práci. Charakterizuje pojmy návšteva v rodine, streetwork ako jedna z foriem terénnej sociálnej práce. Pozná klientelu terénnej sociálnej práce a streetworku - deti ulice, bezdomovci. pojmologické vymedzenie etnika, národa a etnickej minority, rasové teórie, ľudské rasy a administráciu terénnej sociálnej práce. Študent pozná národné a národnostné štáty v Európe, minority národné, národnostné, rasové a náboženské, ľudské rasy, ich stručné charakteristiky, rasizmus, nacizmus, fašizmus, genocída, etnocída, holocaust. Ovláda pojmologické vymedzenie ochrany minorít, medzietnických vzťahov, etnické minority v SR, sociálnu prácu s rómskou minoritou, etnické minority a sociálna práca, v SR. Pozná štátnu politiku vo vzťahu k národnostným menšinám, prístupy k práci s menšinami, práva národnostných menšín a etnických skupín v medzinárodných dokumentoch a ich implemntácia do právneho poriadku SR, národnostnú politiku v rámci EÚ, vzťahy medzi etnickými spoločenstvami. Oboznamuje sa so sociálnou prácou s migrantami.