Študent je oboznámený s históriou užívania drog a pojmami súvisiacimi s látkovou aj nelátkovou závislosťou. Získava vedomosti o základných typoch látkových a nelátkových závislostí, pojmologické vymedzenie, charakteristika jednotlivých druhov závislostí. Získava prehľad o jednotlivých prejavoch závislostí. Študent je oboznámený so somatickými dôsledkami a komplikáciami závislostí od psychoaktívnych látok, ale i látok návykového charakteru a s emergentnými situáciami pri závislostiach vo všeobecnosti. Študent je oboznámený a a ovláda rôzne spôsoby a druhy pomoci, podpory závislým klientom v rodine, skupine, komunite, v neposlednom rade ovláda informácie o prevencii (generálnej a sociálnej).