Osnova predmetu: Príprava, kódovanie a zobrazovanie údajov v kvalitatívnom výskume – techniky transkripcie, návrh kategoriálnych systémov, vytváranie typológií, zobrazovacie prostriedky, rámcová analýza. Metódy vyhodnocovania a interpretácie – analýza údajov prípadovej štúdie, etnografickej štúdie, zakotvenej teórie. Evaluačný výskum – základné modely, zmiešané modely, plánovanie evaluácie. Výskumná správa – základná forma, spôsoby podávania správy – o prípadovej štúdii, o etnografickom výskume, o výskume pomocou zakotvenej teórie, o evaluačnom výskume. Hodnotenie kvality Strana: 25 výskumu. Systematický prehľad, sekundárna analýza