Vychádzajúc zo základných vedomostí študenta o kvantitatívnom výskume študent rozumie pokročilejším nástrojom kvantitatívnych analýz. Chápe základy pravdepodobnosti, ktoré sú východiskom k pochopeniu induktívnej štatistiky. Vie charakterizovať štatistické metódy a široké možnosti ich praktického využitia. Je schopný vybrať správnu štatistickú metódu pre konkrétnu situáciu a vie správne interpretovať získané výsledky. Pri riešení praktických príkladov vie aplikovať dostupný štatistický softvér. Vie „štatisticky myslieť“ a disponuje postačujúcimi praktickými zručnosťami dôležitými pre realizáciu výskumných prác.