Osnova predmetu: 1. Metódy a formy poradenských prístupov pri práci s klientom. Strana: 29 2. Metódy a formy v humanistickom prístupe. Miesto a úloha vzťahu – poradcu, bezpodmienčené pozitívne prijímanie, sebaexplorácia, vcítenie, akceptácia, kongruencia, nedirektívny prístup vezus direktívny prístup, zrkadlenie. 3. Práca s klientom v logoterapeutickom prístupe.Paradoxná intencia a dereflexia. 4. Metódy a formy práce s klientom v rámci transakčnej analýzy. 5. Metódy a techniky v poradenskej práci s klientom. Poradenské interview, chyby v poradenskom stretnutí. Formulovanie cieľov a motivovanie klienta pre zmenu, využitie niektorých techník - brainstorming, dopĺňanie viet, vízia do budúcnosti..., direktívy, modelovanie, hranie rolí, reflexia, konfrontácia, spätná väzba. 6. Metódy a formy práce s klientom v dynamickom a behavioralnom prístupe. 7. Metódy a formy práce s rodinou a dysfunkčnou rodinou. 8. Metódy a formy práce s obeťami násilia . 9. Metódy a formy práce so závislými. Kuratívna sociálna práca. 10. Metódy a formy práce so starými ľuďmi, paliatívna a hospicová starostlivosť 11. Metódy a formy práce sosbami so zdravotným znevýhodnením. 12. Metódy a formy práce s nezamestnanými a chudobnými. 13. Metódy a formy práce s bezdomovcami. 14. Metódy a formy práce s etnickými minoritami 15. Metódy a formy práce s osobami, ktoré poskytujú sexuálne služby. 16. Metódy a formy práce s utečencami. 17. Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť. 18. Metódy a formy sociálnej práce v komunite 19. Manažment v sociálnej práci 20. Supervízia a poradenstvo v sociálnej práci