Študent získava  teoretické vzdelanie a znalosti v oblasti charitatívnej sociálnej práce, informácie o poskytovaní humanitárnej a rozvojovej pomoci, o poslaní sociálneho pracovníka pôsobiť v oblastiach a krajinách tretieho sveta. Pozná a vie identifikovať organizácie, ktoré spolupôsobia v oblastiach postihnutých katastrofami, neúrodou, v rozvojových krajinách. Vie pomenovať a pozná základné rozdelenie sveta na základe ich ekonomického, sociálneho rozvoja.Pozná a rozoberá metód ypráce s cieľovými skupinami, pozná cieľové skupiny, ale i zariadenia pre prácu charity. Absolvent má základné informácie o misijnej práci, pozná a vie vysvetliť biblické základy misijnej činnosti v starom zákone, v novom zákone, misijnú stratégiu sv. apoštola Pavla, pneumatologický základ a trojičný základ misijnej činnosti. Vie jasne popísať inkulturáciu a jej fázy, organizáciu misijnej činnosti, prípravu, misijnú stratégiu. Vie popísať pápežské misijné diela a orientuje sa v požiadavkách na osobnosť misionára.