Osnova predmetu: 1. Kontakt s klientom bez domova, klientom na ulici alebo v rezidenciálnom zariadení, ktoré poskytuje pomoc ľuďom bez domova. 2. Etapy a fázy v práci s klientom, ktorý je bez domova, klientom na ulici alebo v rezidenciálnom zariadení, ktoré poskytuje pomoc ľuďom bez domova. 3. Praktický nácvik metód a postupov na základe ktorých študent vie aktívne vnímať, pozorovať a počúvať na praxovom pracovisku a zároveň si overovať teoretické východiská sociálnej práce v praktickej činnosti. Študent nadobudne všeobecné pracovné schopnosti v kontexte praxového pracoviska, vie aplikovať metódy a techniky sociálnej práce. 4. Komunikácia so supervízorom na praxovom mieste. 5. Využiteľnosť poznatkov nadobudnutých v škole: najmä osobnosť, sociálne väzby, sociálna legislatíva. Študent disponuje poznatkami z oblasti aplikácie sociálnych kompetencií v praktickej činnosti pracovníkov vybraného sociálneho zariadenia. 6. Supervízia (individuálna a skupinová) 7. Zhodnotenie pripravenosti poslucháčov na výkon praxe. 8. Návrhy a riešenia na zlepšenie situácie klienta. 9. Vypracovanie záverečnej správy z praxe. 10.Záverečné zhodnotenie. Prednes správy na supervíznom seminári.