Poslucháči daného odboru sa orientujú pri práci s vybranými cieľovými skupinami (osamelí rodičia, rodičia počas rozvodu a mnohoproblémové rodiny, občania ohrození domácim násilím, riziková mládež, užívatelia drog, etnické skupiny...). Študent zíkava podrobný prehľad o skupinách, ktoré sú vytesnené na okraj spoločnosti a nemôžu sa zúčastňovať na bežnom živote. Získava a má potrebný prehľad o takých sociálnych javoch ktoré často sprevádzajú tieto vybrané sociálne skupiny, ako je chudoba, nezamestnanosť, nedostatočná integrácia jednotlivých skupín do spoločnosti, sociálna exklúzia, sociálna inklúzia. Študent je oboznámený so základnými pojmami ktoré súvisia s problematikou etnických menšín a úlohami sociálnej práce v problematike menšín. Učí sa a podrobnejšie sa zameriava na otázku rómskej minority, jej etnogenézu, kľúčové problémy a možnosti sociálnej práce v rómskych komunitách. Poslucháč je oboznámený s koncepčnými zámermi štátnej politiky vo vzťahu k rómskej národnostnej menšine.