Témou odbornej praxe je posilňovanie a rozvoj sociálnych kompetencií súvisiacich s manažérskymi kompetenciami a projektovou činnosťou v sociálnej práci vo vybranej sociálnej inštitúcii (výber sociálnej inštitúcie podľa prieskumnej časti Mgr. práce). 1. Špecifiká sociálnej práce vo vybranej sociálnej inštitúcii so zameraním na jej manažment. 2. Pravidlá sociálnej práce a zásady pohybu sociálneho pracovníka vo vybranej sociálnej inštitúcii. 3. Etika práce s cieľovými skupinami klientov vybranej sociálnej inštitúcie. 4. Špecifickosť komunikácie s cieľovými skupinami klientov vybranej sociálnej inštitúcii. 5. Rozvíjanie profesionálnych kompetencií v oblasti individuálnej a skupinovej práce. 6. Identifikácia manažérskych postupov práce vo vybranej sociálnej inštitúcii. 7. Návrh projektu, jeho vypracovanie a realizácia pre cieľovú skupinu . Jeho vyhodnotenie. 8. Supervízia (individuálna a skupinová). 9. Vypracovanie záverečnej správy z praxe – formou malého semestrálneho projektu, ktorý sa zaoberá problematikou sociálnej práce s určenou cieľovou skupinou vybraného zariadenia/ inštitúcie a záverečné zhodnotenie. 10. Zhodnotenie pripravenosti poslucháčov na výkon samostatnej praxe. Prax je reflektovaná prostredníctvom supervíznych skupinových a individuálnych stretnutí.