Biblikum

Kurz ponúka základné poznatky z exegézy a teológie Nového zákona a učí rozlišovať jednotlivé
skupiny novozákonných spisov podľa ich teologických dôrazov a okolností adresátov. Študent
sa naučí pracovať s textom kriticky a interpretovať jeho hlavné teologické témy. 

Diplomový seminár je priestor na komunikáciu a prácu študentov, ktorí píšu svoju bakalársku, alebo magisterskú prácu u Š. Novotného. Prístupový kľúč, prípadne ďalšie informácie žiadajte na adrese novotny@ktfke.sk
Tento kurz sa venuje problematike použitia Biblie a nástroja formácie a výchovy.
Cieľom kurzu je podať úvodné informácie o spisoch Nového zákona, o ich vzťahu k spisom Starého zákona; objasniť historické, geografické a iné reálie súvisiace s miestom a s časom vzniku Nového zákona; úvod a exegetický rozbor najdôležitejších statí Mt a Mk.

Kurz ponúka ucelený pohľad na spisy sv. Jána v kontexte Nového zákona a v kontexte doby, kedy vznikali. Zameriava sa na teologické osobitosti Jánovho evanjelia v porovnaní so synoptikmi. Okrem evanjelia podľa Jána sa predstavuje aj Apokalypsa a ponúka sa exegéza niektorých statí.