Doktorandské štúdium

Kurz obsahuje prezentácie k vybraným témam z filozofie pre doktorandov.

Špecializované sociálne poradenstvo

Sociálna realita vo výskumoch

Supervízia v sociálnej práci

Bibliografia

Metodológia sociálnych vied - kvantitatívny a kvalitatívny výskum

Vybrané teórie sociálnej práce

Úvod do doktorandského štúdia

Vzťah Košickej diecézy k svetovým misiám1918 - 1946